Gouden Buur Award 2023  voorwaarden

Iedere buurt heeft er wel één: die betrokken buur voor wie niets te gek is. Eentje die nooit te beroerd is om zijn handen uit de mouwen te steken, altijd voor anderen klaarstaat, buurtinitiatieven initieert, de buurt netjes houdt of gewoon altijd vriendelijk is.
Via de Gouden Buur Award 2023 worden deze buren in het zonnetje gezet. Nomineren kan tot 3 september via nextdoor.nl/goudenbuur. Hierna selecteert Nextdoor in iedere provincie de meest inspirerende nominatie.

Voorwaarden

De Nextdoor Gouden Buur Award 2023

WEDSTRIJD REGLEMENT


TOELAATBAARHEID: De Nextdoor Gouden Buren Awards 2023 Wedstrijd ("Wedstrijd") staat open voor meerderjarige personen, die legaal in Nederland verblijven en die vanaf het begin van de wedstrijdperiode toegang hebben tot internet, zoals hierin vermeld ("nomineerder" en "u"). Ongeldig waar dit wettelijk beperkt of verboden is. Deze Wedstrijd wordt gesponsord door Nextdoor Europe B.V. gevestigd te Olympisch Stadion 24 - 28, Amsterdam, Nederland, 1076 DE ("Sponsor" of "Nextdoor"). Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers van de Sponsor, de juridische, promotie- en reclamebureaus van enige voornoemde entiteit, en hun naaste familieleden, en elke persoon of entiteit die verbonden is met de productie of administratie van de Prijsvraag, en elke moedermaatschappij, gelieerde onderneming, dochteronderneming, agent en vertegenwoordiger van enige voornoemde entiteit komen niet in aanmerking voor deelname aan prijzen in deze Prijsvraag. Deze Wedstrijd is onderhevig aan alle toepasselijke wetgeving.


WEDSTRIJDPERIODE: De inzendtermijn van de Wedstrijd begint op 24 juli 2023 om 12:01 uur Nederlandse (Centraal Europese) Tijd ("CET") en eindigt op 3 september 2023 om 23:59 uur CET (de "inzendtermijn"). ALLE INZENDINGEN MOETEN WORDEN INGEDIEND TIJDENS DE INZENDPERIODE VAN DE WEDSTRIJD. Door deel te nemen gaan Deelnemers akkoord met deze Wedstrijdregels ("Officiële Regels") en de beslissingen van de jury en/of de Sponsor, die bindend en definitief zijn in zaken die betrekking hebben op deze Wedstrijd. 


U mag zoveel nominaties voor de Prijsvraag indienen als u wilt. Indien uw genomineerde wordt gekozen, dient deze akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Prijsvraag en bereid te zijn bepaalde informatie bekend te maken om in aanmerking te komen voor een prijs. Sorry, u mag uzelf of uw bedrijf (als u de eigenaar bent) niet nomineren. 


HOE DEEL TE NEMEN: 

Denk aan een persoon in uw buurt die het verdient om erkend te worden omdat hij/zij uw buurt geweldig maakt.


Zodra u uw genomineerde hebt gekozen, gaat u naar het deelnameformulier hier; https://nextdoor.nl/nomineren en vult u het formulier in. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, anders wordt uw inzending ("Inzending") mogelijk niet in behandeling genomen.  


U wordt gevraagd een korte aanbeveling van maximaal [300] woorden te schrijven, waarin u beschrijft waarom uw genomineerde ("Genomineerde" of "Gouden Buur") het verdient om te winnen. Uw inzending wordt beoordeeld op een schaal van 100 punten aan de hand van de volgende criteria:


Schrijfkwaliteit: is uw inzending goed geschreven, gedetailleerd en vrij van grammaticale en typografische fouten (maximaal 10 punten).

Impact: heeft uw Gouden Buur op een of andere manier het leven van de buren positief beïnvloed (tot 50 punten).

Gebruik van Nextdoor: heeft uw Gouden Buur aangetoond hoe Nextdoor een rol heeft gespeeld in hun acties die in een positief voordeel hebben geresulteerd (tot 20 punten).

Nextdoor waarden: weerspiegelen of spreken de acties van uw Gouden buur sterk het doel van Nextdoor om een vriendelijkere wereld te creëren waar iedereen een buurt heeft waar ze op kunnen vertrouwen (maximaal 20 punten)


Inzendingen moeten worden ontvangen tijdens de inzendtermijn, zoals hierin uiteengezet, via de verstrekte link en volgens de interne servertijd van de Sponsor. Andere methoden van inzending worden niet geaccepteerd, inclusief inzending per e-mail, of postings op Nextdoor groepen. Gelieve geen partijen te nomineren die niet willen dat hun naam wordt gebruikt voor de Wedstrijd. Alle inzendingen die aan het einde van de inzendtermijn zijn ontvangen, volledig zijn en anderszins gekwalificeerd zijn, komen in aanmerking om te winnen ("Gekwalificeerde inzendingen"). De sponsor behoudt zich het recht voor om iedere genomineerde te diskwalificeren die naar het oordeel van de sponsor de inschrijfprocedure of de werking van de wedstrijd verstoort of in strijd handelt met deze Officiële Regels. Inzendingen worden niet erkend of geretourneerd. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor onvolledige, te late, verloren, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onvolledige, ongeldige, corrupte, vervormde, onleesbare of onverstaanbare inzendingen en deze inzendingen zijn ongeldig en worden niet geaccepteerd; noch is de Sponsor verantwoordelijk voor eventuele problemen, bugs of storingen die deelnemers tegenkomen bij het invoeren van hun inzendingen.


RICHTLIJNEN VOOR INZENDINGEN: 

Als uw inzending een afbeelding bevat, moet de beeldverhouding 16 x 9 zijn en mag de bestandsgrootte niet groter zijn dan 7MB. Het afbeeldingstype mag .JPG, .PNG, .GIF, of .TIFF zijn. Voeg a.u.b. geen watermerk toe aan uw inzending.


Uw nominatie-inzending moet creatief en origineel zijn. Alle inzendingen moeten originele werken van auteurschap zijn, gemaakt door u, de persoon die de inzending indient, en geen zelf-nominaties. Nomineerders mogen geen mensen nomineren die: 1) worden vertegenwoordigd door een contract (bijvoorbeeld door een talent agent of manager) die de mogelijkheid van de Sponsor zou beperken of belemmeren om hun afbeelding weer te geven in welke mediavorm dan ook; 2) een acteer- of modellencontract hebben waardoor hun verschijning in de inzending een schending zou zijn van de rechten van derden; 3) een merchandising overeenkomst hebben; of 4) een andere contractuele relatie hebben, inclusief maar niet beperkt tot gilde- en/of vakbondslidmaatschap, die hen zou kunnen verbieden om te voldoen aan de vereisten van de prijs, waaronder het toestaan aan de Sponsor om hun verhaal, naam en afbeelding te gebruiken. Genomineerden moeten de Sponsor toestemming geven om de inzending vrij van royalty's te gebruiken, wereldwijd in alle media en eeuwigdurend. Geen enkele inzending mag Nextdoor in een negatief daglicht stellen. Geen enkele inzending mag inhoud bevatten die eigendom is van een derde partij, zonder de uitdrukkelijke toestemming van die partij. Genomineerden mogen de inzending van geen enkele bron kopiëren of anderszins plagiaat plegen. Genomineerden gaan ermee akkoord om de Sponsor te vrijwaren van alle claims van inbreuk door derden voor het gebruik van de inzending door de Sponsor. Geen enkele inzending mag een aanstootgevend of obsceen onderwerp afbeelden, zoals bepaald door de Sponsor. De Sponsor behoudt zich het recht voor om elk ontwerp dat volgens ons niet voldoet aan de bovenstaande criteria, naar eigen goeddunken uit te sluiten.


JURERING: De jurering zal worden voltooid in één ronde, op basis van de criteria zoals beschreven in Sectie 3 van deze Officiële Regels. Een panel van gekwalificeerde juryleden zal elke inzending beoordelen. In het geval van een gelijkspel, worden de gelijke inzendingen opnieuw beoordeeld, waarbij dubbel gewicht wordt toegekend aan Impact.  

Elke inzending die door de Sponsor wordt beschouwd als obsceen, lasterlijk, niet passend bij de reputatie of waarden van de Sponsor, of anderszins verwerpelijk of ongepast, of die anderszins niet voldoet aan deze de Sponsor en/of de Website wordt verzonden via elektronische post of op andere wijze is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Bewijs van het indienen van een inzending wordt niet beschouwd als bewijs van levering aan of ontvangst van een dergelijke inzending. Bovendien is de Sponsor niet aansprakelijk voor inzendingen die verloren gaan, onderschept worden of niet ontvangen worden door de Sponsor. De winnaars zullen op of rond [23 september 2023] bekend worden gemaakt.


PRIJZEN: Er zullen in totaal twaalf winnaars (de "Geselecteerde Genomineerden" of "Winnaars") zijn, één uit elke provincie van Nederland. Elke genomineerde die de Geselecteerde genomineerden (de "Geselecteerde genomineerden") heeft ingediend, ontvangt van Nextdoor een prijzenpakket en een papieren prijs ter waarde van ongeveer [80] euro. De Geselecteerde nomineerders zullen worden geïnstrueerd om het [prijzenpakket en papieren award] aan de Winnaars te overhandigen op of rond Burendag op 23 september 2023. Tenzij anders vermeld in deze Officiële Regels, zal persoonlijke informatie die wordt verzameld in verband met deze Wedstrijd worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid dat te vinden is op de Nextdoor website, te vinden op https://nextdoor.nl/privacy_policy en met de toestemming die door de genomineerde (en winnaar) is gegeven op het moment van het indienen van een inzending. 


De Geselecteerde nomineerders zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht, met behulp van de informatie die in de inzending is verstrekt, door de Sponsor of de vertegenwoordiger van de Sponsor. Op dat moment is de Geselecteerde nomineerder verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de Geselecteerde Genomineerde/Winnaar en het verkrijgen van toestemming voor Nextdoor om contact op te nemen met de Geselecteerde Genomineerde/Winnaar (let op: de Geselecteerde nomineerder kan in sommige gevallen gevraagd worden om een toestemmingsformulier door te sturen). De geselecteerde genomineerde dient (zoals aangegeven) binnen 48 uur na de poging tot kennisgeving te reageren op een e-mailbericht van Nextdoor en binnen de in het e-mailbericht vermelde tijd toestemming te verkrijgen van de geselecteerde genomineerde. Het niet tijdig reageren op de kennisgeving kan leiden tot het verlies van de prijs; en in dat geval kan de Sponsor de volgende hoogst scorende inzending kiezen uit de resterende in aanmerking komende inzendingen. Winnaars moeten een Verklaring van geschiktheid en aansprakelijkheid/publiciteitsvrijgave ("Verklaring") ondertekenen en retourneren, evenals alle andere documenten die de Sponsor, of een vertegenwoordiger van de Sponsor, nodig heeft binnen 1 week na kennisgeving. Het niet tijdig retourneren van een ondertekende Verklaring of andere vereiste documenten of het retourneren van een prijs als onbestelbaar zal resulteren in het verbeuren van de Prijs. Alle tarieven en kosten zijn de verantwoordelijkheid van de Winnaar. Alle kosten die niet specifiek worden genoemd als zijnde inbegrepen zijn uitgesloten en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Winnaar. Overdracht, overdracht of vervanging van de Prijs is niet toegestaan, maar de Organisator behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare of hogere waarde, mocht de Prijs om welke reden dan ook niet kunnen worden toegekend of niet beschikbaar zijn. 


Alle potentiële prijswinnaars moeten de sponsor voorzien van alle handtekeningen op het vereiste papierwerk en alle documenten tijdig retourneren, zoals vereist volgens deze Officiële Regels, om in aanmerking te komen voor het ontvangen van de prijs. Deelnemers mogen hun rechten op hun inzendingen volgens deze Officiële Regels niet doorverkopen, toewijzen of overdragen.


VOORWAARDEN. De Wedstrijd is onderworpen aan deze Officiële Regels. Door deel te nemen stemmen de deelnemers ermee in: (i) gebonden te zijn aan deze volledige Officiële Regels en de beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zijn; en (ii) afstand te doen van elk recht om onduidelijkheid in de Prijsvraag of deze Officiële Regels te claimen, behalve waar dit bij wet verboden is. Door het aanvaarden van een prijs gaan Winnaar en Genomineerde ermee akkoord de Sponsor, met inbegrip van haar moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen, samen met de respectievelijke bestuurders, werknemers, functionarissen, licentiehouders, licentiegevers en agenten, en respectievelijke reclame- en promotie-entiteiten en elke persoon of entiteit die betrokken is bij de productie, jurering of administratie van de Wedstrijd (gezamenlijk de "Gevrijwaarden") te vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid, verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toekenning, ontvangst en/of gebruik of misbruik van de prijs of deelname aan enige prijsgerelateerde activiteiten. De vrijgestelden zijn niet aansprakelijk voor: (i) storingen in het telefoonsysteem, telefoon- of computerhardware, software of andere technische of computerstoringen, verbroken verbindingen, verbroken verbindingen, vertragingen of transmissiefouten; (ii) gegevensbeschadiging, diefstal, vernietiging, onbevoegde toegang tot of wijziging van inzendingen of ander materiaal; (iii) letsel, verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief overlijden, veroorzaakt door de prijs of als gevolg van het aanvaarden, bezit of gebruik van een prijs, of van deelname aan de Prijsvraag; of (iv) druk-, typografische, administratieve of technologische fouten in enig materiaal in verband met de Prijsvraag. De Sponsor wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan enig computersysteem als gevolg van deelname aan, of het openen of downloaden van informatie in verband met deze Prijsvraag. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de prijsvraag naar eigen inzicht te annuleren of op te schorten indien er minder dan 50 inzendingen binnenkomen, of indien er geen inzendingen binnenkomen met een beoordelingsscore van meer dan 60 punten, of als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen, waaronder pandemieën en andere natuurrampen. Inzendingen worden niet teruggestuurd en kunnen worden vernietigd. Geschillen zullen volgens de Nederlandse wet behandeld worden. Alle zaken en claims met betrekking tot deze Wedstrijd moeten worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank.


De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Wedstrijd te annuleren, aan te passen of op te schorten indien een virus, bug, computerprobleem, ongeautoriseerde interventie of andere oorzaken buiten de controle van de Sponsor, de administratie, veiligheid of het correcte verloop van de Wedstrijd verstoren. De Sponsor kan een deelnemer verbieden deel te nemen aan de Wedstrijd of een prijs te winnen indien, naar eigen goeddunken, wordt vastgesteld dat de deelnemer op enigerlei wijze probeert de legitieme werking van de Wedstrijd te ondermijnen door valsspelen, hacken, misleiding of andere oneerlijke spelpraktijken of door andere spelers of vertegenwoordigers van de Sponsor te ergeren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen. Het gebruik van geautomatiseerde deelnemersapparaten of programma's is verboden. Iedere poging om toegang te krijgen tot de site, deel te nemen aan de Prijsvraag of het aantal stemmen of views te verhogen via een bot script, apparaat of brute-force aanval zal leiden tot diskwalificatie, inclusief het feit dat het betreffende IP-adres niet meer in aanmerking komt voor de gehele Prijsvraag. Let op: iedere poging om opzettelijk de legitieme werking van de prijsvraag te beschadigen of te ondermijnen kan in strijd zijn met straf- en civielrechtelijke wetten en zal leiden tot diskwalificatie van deelname aan de prijsvraag. Indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de Sponsor zich het recht voor om verhaal te halen en schadevergoeding te eisen (inclusief de kosten van een advocaat) voor zover de wet dit toestaat, inclusief strafrechtelijke vervolging.


PUBLICITEIT. Door deel te nemen, gaan deelnemers ermee akkoord dat de Sponsor, zijn aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame-, promotie- en uitvoeringsbureaus en juridisch adviseurs niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor, en zullen worden vrijgesteld en gevrijwaard van alle verliezen, schade, rechten, claims en acties van welke aard dan ook in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd, of het accepteren van de prijs, inclusief, maar niet beperkt tot, claims op basis van publiciteitsrechten, laster of schending van de privacy. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de inzendingen voor de Wedstrijd te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden voorafgaand aan, tijdens of na de einddatum van de Wedstrijd, in welke media dan ook, en om de naam, gelijkenis, geboortenaam, van welke Deelnemer dan ook, inclusief hun gehele ontwerp of een deel daarvan, eeuwigdurend en zonder enige vergoeding of voorafgaande beoordeling te gebruiken, tenzij dit specifiek bij wet verboden is. Deelnemers worden niet betaald voor hun inzendingen of voor het verlenen van deze rechten aan de Sponsor. Indien een Geselecteerde genomineerde niet bereid of anderszins niet in staat is om toestemmingen en of vrijwaringen te geven of anderszins de prijs niet kan accepteren of in ontvangst nemen, om welke reden dan ook, zal de Geselecteerde genomineerde met de op één na hoogste score worden gekozen uit de overgebleven inzendingen, totdat er één kan worden geselecteerd die wel aan alle vereisten voldoet.   


LICENTIE. Als voorwaarde voor deelname, en behalve waar verboden, geven genomineerden hierbij een exclusieve onherroepelijke wereldwijde licentie van Honderdtachtig (180) dagen aan de Sponsor, waarna de Sponsor een eeuwigdurende niet-exclusieve licentie behoudt om de inzendingen te gebruiken in alle media over de hele wereld, eeuwigdurend, voor welk doel dan ook, zonder enige aanvullende vergoeding. Genomineerden doen geen afstand van hun morele rechten op de inzending. 


PRIVACY. Alle persoonlijke informatie die door de Sponsor wordt verzameld, zal word

en gebruikt voor de administratie van de wedstrijd en in overeenstemming met het privacybeleid van Nextdoor.


OFFICIËLE REGELS en WINNAARS LIJST. Een kopie van deze Officiële Regels of van de winnaar(s), kan tot 120 dagen na afloop van de wedstrijd gevonden worden op de website [http://go.nextdoor.nl/gbavoorwaarden].


© 2023 Nextdoor. Alle rechten voorbehouden. 


Gemaakt door je buren in Amsterdam en San Francisco. 

© Nextdoor 2021.