NEXTDOOR VIERJEDIEROFFICIËLE WEDSTRIJDREGELS

NEXTDOOR NEDERLAND VIERJEDIER 2024 OFFICIËLE WEDSTRIJDREGELS


ER IS GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP VERBETERT DE KANSEN OM TE WINNEN NIET.

 

Op deze wedstrijd is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Je bent niet bevoegd om aan deze wedstrijd deel te nemen als je geen legale inwoner van Nederland bent.


1. DATA VAN DE WEDSTRIJD. Deze VierJeDier-wedstrijd van Nextdoor Nederland (de "Wedstrijd") begint op 20 maart, 2024, om 12:00:01 uur lokale tijd, en eindigt op 26 maart, 2024, om 23:59:59 uur lokale tijd (de "Inzendingsperiode”). 


2. DEELNAME CRITERIA. Deze wedstrijd is bedoeld voor: (a) legale inwoners van Nederland; (b) meerderjarigen; (c) Nextdoor-buren met internettoegang; en (d) Nextdoor-buren met een goede reputatie volgens de voorwaarden van de Ledenovereenkomst van Nextdoor, te vinden op https://help.nextdoor.com/s/article/Member-Agreement-2024?lingual=nl_NL ("Deelnemer”, “Jij", of "jouw”). Ongeldig buiten Nederland en waar dit bij wet verboden, belast of beperkt is. Alle toepasselijke wet- en regelgeving is van toepassing. Leidinggevenden, directeuren, managers en medewerkers van Nextdoor Europe B.V. ("Sponsor”, “Nextdoor”, “ons ", of "Wij”), en elk van haar respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en gerelateerde bedrijven en hun respectieve reclame- en promotiebureaus, adviseurs en agenten, evenals directe familieleden en/of andere individuen die in hetzelfde huishouden van elk van deze personen wonen, komen niet in aanmerking voor deelname. Aan deze wedstrijd kan alleen worden deelgenomen in Nederland, en inzendingen afkomstig uit een ander rechtsgebied komen niet in aanmerking.


3. HOE DEEL TE NEMEN. Tijdens de inzendingsperiode selecteer je “iedereen” als jouw Nextdoor nieuwsfeed publiek en upload je een foto van jouw favoriete huisdier met de wedstrijdhashtag #VierJeDier (jouw "inzending”). Alle inzendingen moeten vóór 27 maart, 2024 23:59:59 uur lokale tijd zijn ontvangen. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaan de Deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan het officiële wedstrijdreglement ( “Officiële regels”) en gaan ermee akkoord dat de beslissingen van de juryleden en/of de Sponsor bindend en definitief zijn met betrekking tot deze wedstrijd. Als je jouw inzending niet correct indient, kan dit tot gevolg hebben dat jouw inzending niet in behandeling wordt genomen. Deelnemers kunnen tijdens de inzendingsperiode een onbeperkt aantal foto’s indienen, maar slechts één (1) Gekwalificeerde foto per Deelnemer komt in aanmerking om een ​​Prijs te winnen.


4. RICHTLIJNEN. Inzendingen moeten worden ontvangen tijdens de Inzendingsperiode en volgens de interne servertijd van de Sponsor. Andere manieren van deelname worden niet geaccepteerd. Alle inzendingen die tijdens de inzendingsperiode worden ontvangen en die compleet zijn en anderszins gekwalificeerd zijn, komen in aanmerking om te winnen (elk een “Gekwalificeerde inzending”). Elke poging van een Deelnemer om meer dan het aangegeven aantal inzendingen te doen door gebruik te maken van meerdere/verschillende identiteiten en/of andere methoden zal de Inzending van de Deelnemer diskwalificeren. Als je als winnaar wordt gekozen, moet je akkoord gaan met de voorwaarden van deze officiële regels, jouw eigendom en rechten met betrekking tot de inzending bevestigen en bereid zijn bepaalde informatie openbaar te maken om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een prijs. Inzendingen worden niet bevestigd of geretourneerd. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor onvolledige, late, verloren, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onvolledige, ongeldige, beschadigde, onleesbare, onleesbare of onbegrijpelijke Inzendingen. Deze Inzendingen zijn nietig en worden niet geaccepteerd. Inzendingen moeten een beeldverhouding van 16 x 9 en een maximale bestandsgrootte van 7 MB hebben. Het bestandstype voor de indiening kan .JPG, .PNG, .GIF of .TIFF zijn. Voeg geen watermerk toe aan jouw inzending. Jouw inzending moet creatief en volledig origineel zijn. Alle Inzendingen moeten originele werken van auteurschap zijn in de zin van de Auteurswet (zoals gewijzigd). Bovendien mag jouw inzending geen afbeeldingen bevatten die aanstootgevend zijn, ongeoorloofde intellectuele eigendommen van derden bevatten (zoals shirtlogo's) of personen waarvoor je niet verantwoordelijk bent geautoriseerd. Inzendingen mogen geen personen en (huis)dieren bevatten die: (a) onder contract worden vertegenwoordigd (bijvoorbeeld door een talentagent of manager) waardoor het vermogen van de Sponsor om hun gelijkenis in welke mediavorm dan ook weer te geven, zou worden beperkt of aangetast; (b) een acteer- of modellencontract die hun verschijning in de Inzending een schending van de rechten van derden zouden maken; (c) vallen onder een merchandisingovereenkomst; of (d) een andere contractuele relatie heeft, inclusief maar niet beperkt tot lidmaatschap van een gilde en/of vakbond. Het auteursrecht en alle andere rechten blijven berusten bij de Deelnemer en/of eventuele derden van wie de Deelnemer toestemming heeft gekregen om het materiaal van de derde te gebruiken. Alle deelnemers begrijpen en gaan ermee akkoord dat elke inzending door de sponsor kan worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, inclusief in alle media zoals tentoonstellingen, gedrukte en digitale media, behalve waar dit verboden is. Alle winnaars begrijpen dat hun naam, beeltenis en winnende inzending kunnen worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, inclusief in alle media zoals publiciteit, tentoonstellingen en gedrukte en digitale media. Deelnemers verlenen de Sponsor hierbij toestemming om de Inzending voor altijd wereldwijd en in alle media te gebruiken. Geen enkele Inzending mag naaktheid, dierenmishandeling, schadelijke, illegale activiteiten of stoffen, of aanstootgevende of obscene onderwerpen weergeven. Geen enkele Inzending mag Nextdoor in een negatief daglicht stellen. Deelnemers mogen de inhoud niet kopiëren, er afgeleide werken van maken of anderszins plagiaat plegen de Inzending uit welke bron dan ook. Deelnemers gaan ermee akkoord de Sponsor te vrijwaren van alle claims van inbreuk van een derde partij voor het gebruik door de Sponsor van Inzendingen. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke Inzending uit te sluiten die niet aan de bovenstaande criteria voldoet.


5. SELECTIE VAN WINNAARS; AANKONDIGING VAN WINNAARS; KANSEN OM TE WINNEN.


          a) SELECTIE VAN WINNAARS. Winnaars worden geselecteerd via de volgende twee (2) stappen:


                  Stap 1: Zodra de inzendingsperiode afloopt, selecteert de sponsor de honderd (100) populairste gekwalificeerde 

                  inzendingen. De “meest populaire gekwalificeerde inzendingen” betekent het hoogste totale aantal reacties en 

                  opmerkingen zoals bepaald door de sponsor naar eigen goeddunken.


                  Stap 2: Van de honderd (100) populairste gekwalificeerde inzendingen selecteert een panel van gekwalificeerde juryleden 

                  uit de Nextdoor-gemeenschap de top drie (3) gekwalificeerde inzendingen op basis van een honderd (100)-puntsschaal  

                  (elk een “Winnaar”). OPMERKING: In het geval van een gelijkspel worden de gelijkmakende inzendingen opnieuw 

                  beoordeeld, waarbij dubbel gewicht wordt toegekend aan de Nextdoor-waardencategorie.


                           1. Uitdrukking van het thema #VierJeDier (maximaal zestig (60) punten);

                           2. Technische kwaliteit (maximaal tien (10) punten);

                           3. Creativiteit (maximaal vijftien (15) punten); En

                           4. Belichaming van de waarden van Nextdoor om een ​​vriendelijkere wereld te creëren waarin iedereen een buurt 

                           heeft waarop hij kan vertrouwen (maximaal vijftien (15) punten).


           b) BEKENDMAKING VAN WINNAARS. De winnaars worden bepaald zoals hierin beschreven en worden op of rond 29 maart, 

                2024 bekend gemaakt.


           c) WINKANSEN. De winkansen zijn afhankelijk van het aantal gekwalificeerde inzendingen dat voor deze wedstrijd wordt 

               ontvangen.


6. PRIJZEN. Er worden drie (3) winnaars geselecteerd. De eerste winnaar van de wedstrijd ontvangt een virtuele cadeaubon van PetsPlace.nl met een geschatte winkelwaarde van Honderd Euro (€ 100,00). De tweede winnaar van de wedstrijd ontvangt een virtuele cadeaubon van PetsPlace.nl met een geschatte winkelwaarde van vijfenzeventig euro (€ 75,00). De derde winnaar van de wedstrijd ontvangt een virtuele cadeaubon van PetsPlace.nl met een geschatte winkelwaarde van vijftig euro (€ 50,00). De totale geschatte winkelwaarde van alle wedstrijdprijzen bedraagt ​​tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,00). Op alle cadeaubonnen zijn toepasselijke algemene voorwaarden van toepassing. Nextdoor is niet verantwoordelijk voor dergelijke voorwaarden of claims die voortvloeien uit of verband houden met dergelijke voorwaarden.


7. PRIJSBEPERKINGEN. Prijzen zijn niet-overdraagbaar, niet-toewijsbaar en komen niet in aanmerking voor vervanging of contante inwisseling. De Sponsor zal een verloren of gestolen Prijs niet vervangen en de Sponsor behoudt zich het recht voor om een ​​prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen. Alle kosten, vergoedingen, tarieven en belastingen die niet specifiek zijn vermeld als inbegrepen, zijn uitgesloten en vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaars. Alle voorwaarden voor cadeaubonnen zijn van toepassing en zijn hierin door verwijzing opgenomen. Er zal niet meer worden toegekend dan het aangegeven aantal Prijzen, zoals uiteengezet in dit Officiële Reglement. Het winnen van een Prijs houdt de toestemming van de Sponsor in om de naam, het adres, de stem en/of de gelijkenis van een Prijswinnaar te gebruiken voor reclame-, promotie- en publiciteitsdoeleinden, zonder verdere compensatie, tenzij dit wettelijk verboden is.


8. MELDINGEN / CLAIMS. De sponsor zal op of rond 28 maart, 2024 contact opnemen met de winnaars. Winnaars moeten een Verklaring van geschiktheid en aansprakelijkheid/publiciteitsvrijgave (een “Verklaring van geschiktheid en aansprakelijkheid/vrijgave van publiciteit”) ondertekenen en terugsturen. In het geval dat een winnaar er niet in slaagt het vereiste papierwerk terug te sturen, zich niet aan deze officiële regels houdt, of naar eigen goeddunken door de sponsor niet in aanmerking komt, wordt de winnaar gediskwalificeerd. Vervolgens wordt de Deelnemer met de volgende hoogst scorende Gekwalificeerde Inzending geselecteerd totdat de volgende Winnaar wordt bepaald. De Sponsor zal de Prijzen onder de Winnaars verdelen binnen acht (8) tot twaalf (12) weken vanaf de ontvangst door de Sponsor van het ingevulde Papierwerk van elke Winnaar.


9. VOORWAARDEN. In het geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen de voorwaarden en bepalingen van dit Officiële Reglement en andere verklaringen in wedstrijdgerelateerd materiaal, inclusief, maar niet beperkt tot, zullen de voorwaarden en bepalingen van dit Officiële Reglement prevaleren, regeren en controleren. Door mee te doen aan deze wedstrijd, gaan deelnemers en prijswinnaars ermee akkoord gebonden te zijn aan dit officiële reglement en de beslissingen van de sponsor, die in alle opzichten definitief zijn en niet vatbaar voor beroep. De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een Deelnemer te diskwalificeren die volgens de Sponsor deze Officiële Regels heeft overtreden en/of de geschiktheid van een Deelnemer te verifiëren. LET OP: ELKE POGING VAN EEN PERSOON OM OPZETTELIJK DE LEGITIEME UITVOERING VAN DEZE WEDSTRIJD TE BESCHADIGEN OF TE ONDERMIJNEN KAN IN STRIJD ZIJN MET HET STRAFRECHT EN HET BURGERLIJK WETBOEK EN IN DAT GEVAL, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM VERHAAL EN SCHADE TE VRAGEN (INCLUSIEF ADVOCATENKOSTEN) AAN EEN DERGELIJKE PERSOON, IN DE VOLSTE OMVANG VAN DE WET, INCLUSIEF STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING. HET NIET TOEVOEGEN VAN ENIGE TERMIJN VAN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR DE SPONSOR VORMT GEEN AFSTAND VAN DEZE BEPALINGEN.

 

10. GEEN AANSPRAKELIJKHEID. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaan de Deelnemers ermee akkoord de Sponsor vrij te geven, te ontslaan, schadeloos te stellen en te vrijwaren en elk van de respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten van de Sponsor (gezamenlijk de “Vrijgegeven partijen”) van en tegen alle claims van een Deelnemer of andere derde partijen, die op enigerlei wijze verband houden met de werking van deze wedstrijd, evenals alle andere claims, schade of aansprakelijkheid als gevolg van letsel, schade of verlies aan een persoon (inclusief overlijden) of eigendommen van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, voortvloeien uit ontvangst, aanvaarding, bezit, misbruik of gebruik van de Prijs of deelname aan een wedstrijd gerelateerde activiteit of deelname aan deze wedstrijd.

 

11. GEBRUIK VAN GEGEVENS / PRIVACY. Tenzij anders vermeld in dit Officiële Reglement, zal persoonlijke informatie die in verband met deze wedstrijd wordt verzameld, worden gebruikt voor het beheer van deze wedstrijd en in overeenstemming met: (a) De Ledenovereenkomst van Nextdoor, beschikbaar op https://help.nextdoor.com/s/article/Member-Agreement-2024?lingual=nl_NL; en (b) het privacybeleid van Nextdoor, beschikbaar op https://help.nextdoor.com/s/article/Privacy-Policy-2024?lingual=nl_NL, inclusief eventuele juridische kennisgevingen die van toepassing zijn op de woonplaats van een Deelnemer. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaan deelnemers hierbij akkoord met het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens door de Sponsor en erkennen zij dat zij het privacybeleid van de Sponsor hebben gelezen en geaccepteerd. Alle communicatie of informatie die per e-mail of anderszins naar de Sponsor en/of de Nextdoor-website wordt verzonden, wordt en zal als niet-vertrouwelijk en eigendomsrechten vrij worden behandeld.


12. OFFICIËLE REGELS EN EEN LIJST VAN PRIJSWINNAARS. Een kopie van dit officiële reglement en een lijst met prijswinnaars zijn beschikbaar op [https://go.nextdoor.com/VierJeDier2024] gedurende honderdtwintig (120) dagen nadat deze wedstrijd is geëindigd.

 

13. SPONSOR. Nextdoor Europe B.V., Olympisch Stadion 24-28, 1076 DE Amsterdam, Nederland. Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord of beheerd door Petsplace.com B.V.; Nextdoor Europe B.V. is als enige verantwoordelijk voor de verificatie van winnaars, de uitbetaling van prijzen en alle andere aspecten van deze wedstrijd.


© 2024 Nextdoor Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. De hierin genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren van handelsmerken. Het gebruik of de vermelding van dergelijke handelsmerken van derden in dit Officiële Reglement of in deze wedstrijd is uitsluitend bedoeld voor beschrijvende doeleinden en impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring of sponsoring van deze wedstrijd.


Gemaakt door je buren in Amsterdam en San Francisco. © Nextdoor 2023