Gouden Buur Award 2021

Beter een Goede Buur, dan een Verre Vriend. Het is een eeuwenoud gezegde en misschien wel relevanter dan ooit door de tijd die we afgelopen periode thuis doorbrachten. 
Afgelopen zomer hebben buren door het hele land hun Gouden Buur genomineerd en een unieke Gouden Buur Award toegestuurd gekregen, die ze in aanloop naar Burendag op 25 september 2021 kunnen uitreiken. 
Een bijzonder moment en daarom trakteren we de buur met het leukste bericht op Nextdoor rondom de uitreiking op een foodtruck. 3 uur lang voor de hele buurt!

Voorwaarden winactie


1. SAMENVATTING VAN DE WEDSTRIJD: De Nextdoor Gouden Buren Awards Wedstrijd is een vervolgwedstrijd, die eindigt op 27 september, nadat Buren hun Buren hebben beloond met de Gouden Buren Award (de "GNA"). Iedereen die deelneemt aan de toekenning van de Gouden Buren Award mag deelnemen aan deze wedstrijd.


2. AANVULLENDE INFORMATIE: De Gouden Buur Award 2021 Wedstrijd ("Wedstrijd") staat open voor personen die hebben deelgenomen aan de GNA, en die de prijs zullen uitreiken aan een speciale buur (de "Gouden Buur"). U moet de buur zijn die de prijs toekent aan uw Gouden Buur (de "Toekennende Buur" en "u"). Ongeldig waar dit wettelijk beperkt of verboden is. Deze Wedstrijd wordt gesponsord door Nextdoor Europe B.V. ("Sponsor" of "Nextdoor"). Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers van de Sponsor, de juridische, promotie- en reclamebureaus van enige voornoemde entiteit, en hun naaste familieleden, en elke persoon of entiteit die verbonden is met de productie of administratie van de Prijsvraag, en elke moedermaatschappij, gelieerde onderneming, dochteronderneming, agent en vertegenwoordiger van enige voornoemde entiteit komen niet in aanmerking voor deelname aan prijzen in deze Prijsvraag. Deze Wedstrijd is onderhevig aan alle toepasselijke wetgeving.


3. WEDSTRIJDPERIODE: De inzendingsperiode van de Wedstrijd begint op 18 september om 12:01 uur Nederlandse (Centraal Europese Tijd) ("CET") en eindigt op 27 september om 23:59 uur CET (de "inzendingsperiode"). ALLE INZENDINGEN MOETEN WORDEN INGEDIEND TIJDENS DE INZENDPERIODE VAN DE WEDSTRIJD. Door deel te nemen stemmen de deelnemende buren ermee in gebonden te zijn aan deze Officiële Regels en de beslissingen van de jury en/of de Sponsor, die bindend en definitief zijn voor zaken die betrekking hebben op deze Wedstrijd. 


4. HOE DEELNEMEN: 


  1. Verzeker u van de award ("Award") voor uw geselecteerde Gouden Buur, die per post zal worden verzonden naar het adres dat vermeld staat op uw Gouden Buur Award inzending.  
  2. Op of rond "Burendag" (25 september 2021) overhandigt u de Award aan uw Gouden Buur. U kunt er een verrassing van maken, andere buren uitnodigen, en er in het algemeen een feestelijke en vreugdevolle gelegenheid van maken. Zie [https://blog.nextdoor.nl/2021/07/14/gouden-buur-award-2021/] voor andere ideeën over hoe u de gebeurtenis speciaal kunt maken.
  3. Maak een feestelijke foto van uw Gouden Buur, waarbij u uw best doet om vreugde, verrassing en creativiteit te tonen. Upload de beste foto en schrijf een paar (maximaal [140]) woorden (met behulp van de bijgevoegde QR-code in het Award-materiaal of handmatig) over hoe uw buurman of buurvrouw de waarden van Nextdoor, van uw buurt, omhelst volgens de hieronder vermelde beoordelingscriteria en richtlijnen voor inzending, en voeg de hashtag #GoudenBuurAward toe (uw "Inzending"). De inzending moet worden geüpload naar de Nieuwsfeed met "iedereen" geselecteerd als publiek. Zorg ervoor dat u de hashtag toevoegt aan uw inzending, anders wordt deze mogelijk niet in behandeling genomen. Je inzending wordt beoordeeld op een schaal van 100 punten op basis van de volgende criteria:
  • Schrijfkwaliteit is je Inzending goed geschreven, gedetailleerd en vrij van grammaticale en typografische fouten (maximaal 10 punten).
  • Impact: heeft uw Gouden Buur op een of andere manier een positieve invloed gehad op het leven van de buren (tot 50 punten).
  • Gebruik van Nextdoor: heeft uw Gouden buur aangetoond hoe Nextdoor een rol heeft gespeeld in hun acties die in een positief voordeel hebben geresulteerd (tot 20 punten).
  • Nextdoor waarden: weerspiegelen of spreken de acties van uw Gouden buur sterk het Nextdoor doel om een vriendelijkere wereld te creëren waar iedereen een buurt heeft waar ze op kunnen vertrouwen (tot 20 punten)

Inzendingen moeten worden ontvangen tijdens de inzendperiode, zoals hierin beschreven, via de verstrekte link en volgens de interne servertijd van de Sponsor. Andere methoden van inzending worden niet geaccepteerd, inclusief inzending per e-mail, of berichten op Nextdoor groepen. Alle inzendingen die aan het einde van de inzendtermijn zijn ontvangen, volledig zijn en anderszins gekwalificeerd zijn, komen in aanmerking om te winnen ("Gekwalificeerde inzendingen"). De Sponsor behoudt zich het recht voor om iedere Bekroonde Buur of Gouden Buur te diskwalificeren indien zij van mening is dat deze het deelnameproces of de werking van de Wedstrijd verstoort of in strijd handelt met deze Officiële Regels. Inzendingen worden niet erkend of geretourneerd. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor onvolledige, te late, verloren, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onvolledige, ongeldige, corrupte, vervormde, onleesbare of onverstaanbare inzendingen en deze inzendingen zijn ongeldig en worden niet geaccepteerd; noch is de Sponsor verantwoordelijk voor eventuele problemen, bugs of storingen die Bekroonde Buren kunnen ondervinden bij het invoeren van hun inzendingen.
5. RICHTLIJNEN VOOR INZENDINGEN: Uw inzending moet creatief en origineel zijn. Alle inzendingen moeten originele werken van auteurschap zijn, gemaakt door u, de persoon die de inzending doet. De prijswinnende buren moeten toestemming krijgen van de personen op de foto's om de Sponsor toe te staan hun verhaal, naam en gelijkenis te gebruiken. De prijswinnaars moeten en zullen hierbij de Sponsor toestemming geven om de inzending vrij van royalty's te gebruiken, wereldwijd in alle media en voor altijd. Geen enkele video-inzending mag naaktheid, dierenmishandeling, schadelijke of illegale activiteiten of substanties, of beledigende of obscene onderwerpen tonen. Geen enkele inzending mag Nextdoor in een negatief daglicht stellen. Geen enkele inzending mag inhoud bevatten die eigendom is van een derde partij, zonder de uitdrukkelijke toestemming van die partij. Buren die een prijs toekennen mogen de inzending van geen enkele bron kopiëren of anderszins plagiaat plegen. Buurten die een prijs uitreiken gaan ermee akkoord de Sponsor te vrijwaren van alle claims van inbreuk door derden voor het gebruik van de inzending door de Sponsor. Geen enkele inzending mag een aanstootgevend of obsceen onderwerp afbeelden, zoals bepaald door de Sponsor. Geen enkele inzending mag de sponsor in een negatief daglicht stellen. De sponsor behoudt zich het recht voor om elk ontwerp dat volgens ons niet voldoet aan de bovenstaande criteria, naar eigen goeddunken uit te sluiten.


6. BEOORDELING: De jurering zal in één ronde worden voltooid, op basis van de criteria zoals beschreven in Sectie 3 van deze Officiële Regels. Een panel van gekwalificeerde juryleden zal elke inzending beoordelen. In het geval van een gelijkspel, worden de gelijke inzendingen opnieuw beoordeeld, waarbij dubbel gewicht wordt toegekend aan Impact.  

Elke inzending die door de Sponsor naar eigen inzicht wordt beschouwd als obsceen, lasterlijk, niet passend bij de reputatie of waarden van de Sponsor, of anderszins verwerpelijk of ongepast, of die anderszins niet voldoet aan deze Officiële regels, zal worden gediskwalificeerd. Tenzij anders vermeld in deze Officiële Regels, zullen persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met deze Wedstrijd worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid dat te vinden is op de Nextdoor website, hier te vinden, https://nextdoor.nl/privacy_policy en met de toestemming die is gegeven door de Bekroonde Buurman (en Winnaar) op het moment van het indienen van een Inzending. Alle communicatie of informatie verzonden naar de Sponsor en/of de Website via elektronische post of anderszins is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Bewijs van het indienen van een inzending wordt niet beschouwd als bewijs van levering aan of ontvangst van een dergelijke inzending. Bovendien is de Sponsor niet aansprakelijk voor inzendingen die verloren gaan, onderschept worden of niet ontvangen worden door de Sponsor. De winnaars zullen op of rond 30 september bekend worden gemaakt.


7. PRIJS: Uit alle inzendingen wordt één prijs gekozen: een Food Truck voor de buurt, voor ongeveer 3 uur. De Food Truck (en het soort voedsel) zal worden geleverd op een tijd en datum gekozen door de Sponsor, en een plaats die door de Winnaar en Sponsor in onderling overleg is vastgesteld.


Totale geschatte winkelwaarde ("ARV"): [€1000]. Er gelden enkele beperkingen voor de food truck. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor dieetbeperkingen en voedselallergieën. Alle deelnemers uit de buurt blijven verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en veiligheid. Het bijwonen van het foodtruck evenement is optioneel en op risico van de aanwezigen.


De geselecteerde prijswinnende buur ("Winnaar") zal per e-mail op de hoogte worden gebracht door de Sponsor of een vertegenwoordiger van de Sponsor, met gebruikmaking van de informatie die is verstrekt in de Nextdoor inzending. De Winnaar zal (zoals aangegeven) binnen [48 uur] na de poging tot kennisgeving per e-mail moeten reageren en toestemming moeten vragen binnen de in de e-mail vermelde tijd. Het niet tijdig reageren op de kennisgeving kan resulteren in het verlies van de prijs; en in een dergelijk geval kan de Sponsor de volgende hoogst scorende inzending kiezen uit de resterende in aanmerking komende inzendingen. Winnaars moeten een Verklaring van geschiktheid en aansprakelijkheid/publiciteitsvrijgave ("Verklaring") ondertekenen en retourneren, evenals alle andere documenten die de Sponsor, of een vertegenwoordiger van de Sponsor, nodig heeft binnen 1 week na kennisgeving. Het niet tijdig retourneren van een ondertekende Verklaring of andere vereiste documenten of het retourneren van een prijs als onbestelbaar zal resulteren in het verbeuren van de Prijs. Alle tarieven en kosten zijn de verantwoordelijkheid van de Winnaar. Alle kosten die niet specifiek worden genoemd als zijnde inbegrepen zijn uitgesloten en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Winnaar. Overdracht, overdracht of vervanging van de Prijs is niet toegestaan, maar de Organisator behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare of hogere waarde indien de Prijs niet meer kan worden toegekend of om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is. 


8. VOORWAARDEN. De wedstrijd is onderworpen aan deze Officiële Regels. Door deel te nemen gaan de Bekroonde Buren akkoord: (i) gebonden te zijn aan deze volledige Officiële Regels en de beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zijn; en (ii) afstand te doen van elk recht om onduidelijkheid in de Prijsvraag of deze Officiële Regels te claimen, behalve waar dit bij wet verboden is. Door het aanvaarden van een prijs gaan Winnaar en Genomineerde ermee akkoord de Sponsor, met inbegrip van haar moeder-, dochter- en gelieerde entiteiten, samen met de respectievelijke bestuurders, werknemers, functionarissen, licentiehouders, licentiegevers en agenten, en respectievelijke reclame- en promotie-entiteiten en elke persoon of entiteit die betrokken is bij de productie, jurering of administratie van de Wedstrijd (gezamenlijk de "Gevrijwaarden") te vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid, verlies of schade die voortvloeit uit of in verband staat met de toekenning, ontvangst en/of gebruik of misbruik van de prijs of deelname aan enige prijsgerelateerde activiteiten. De vrijwaringen zijn niet aansprakelijk voor: (i) storingen in het telefoonsysteem, telefoon- of computerhardware, software of andere technische of computerstoringen, verbroken verbindingen, verbroken verbindingen, vertragingen of transmissiefouten; (ii) gegevensbeschadiging, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang tot of wijziging van inzendingen of ander materiaal; (iii) enig letsel, verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief overlijden veroorzaakt door de prijs of als gevolg van het aanvaarden, bezit of gebruik van een prijs, of van deelname aan de Prijsvraag; of (iv) druk-, typografische, administratieve of technologische fouten in enig materiaal in verband met de Prijsvraag. De Sponsor wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan enig computersysteem als gevolg van deelname aan, of het openen of downloaden van informatie in verband met deze Prijsvraag. De sponsor behoudt zich het recht voor om de prijsvraag naar eigen inzicht te annuleren of op te schorten indien er minder dan 50 inzendingen binnenkomen, of indien er geen inzendingen binnenkomen met een beoordelingsscore van meer dan 60 punten, of als gevolg van omstandigheden buiten haar macht, waaronder pandemieën en andere natuurrampen. Inzendingen worden niet geretourneerd en kunnen worden vernietigd. De interne Nederlandse wetten zijn van toepassing op geschillen met betrekking tot deze Officiële Regels en/of deze Wedstrijd. Alle zaken en claims met betrekking tot deze Prijsvraag moeten worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank.


De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Wedstrijd te annuleren, aan te passen of op te schorten indien een virus, bug, computerprobleem, ongeautoriseerde interventie of andere oorzaken buiten de macht van de Sponsor, de administratie, veiligheid of het correcte verloop van de Wedstrijd verstoren. De Sponsor kan een deelnemer verbieden deel te nemen aan de Wedstrijd of een prijs te winnen indien, naar eigen goeddunken, wordt vastgesteld dat de deelnemer op enigerlei wijze probeert de legitieme werking van de Wedstrijd te ondermijnen door valsspelen, hacken, misleiding of andere oneerlijke spelpraktijken of door andere spelers of vertegenwoordigers van de Sponsor te ergeren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen. Het gebruik van geautomatiseerde deelnemersapparaten of programma's is verboden. Iedere poging om toegang te krijgen tot de site, deel te nemen aan de Prijsvraag of het aantal stemmen of views te verhogen via een bot script, apparaat of brute-force aanval zal leiden tot diskwalificatie, inclusief het feit dat het betreffende IP-adres niet meer in aanmerking komt voor de gehele Prijsvraag. Let op: iedere poging om opzettelijk de legitieme werking van de prijsvraag te beschadigen of te ondermijnen kan in strijd zijn met straf- en civielrechtelijke wetten en zal leiden tot diskwalificatie van deelname aan de prijsvraag. Indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de Sponsor zich het recht voor om verhaal te halen en schadevergoeding te eisen (inclusief de kosten van een advocaat) voor zover de wet dit toestaat, inclusief strafrechtelijke vervolging.


9 PUBLICITEIT. Door deel te nemen, gaan deelnemers ermee akkoord dat de Sponsor, zijn aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame-, promotie- en uitvoeringsbureaus en juridisch adviseurs niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor, en zullen worden vrijgesteld en gevrijwaard van alle verliezen, schade, rechten, claims en acties van welke aard dan ook in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd, of het accepteren van de prijs, inclusief en zonder beperking, claims op basis van publiciteitsrechten, laster of schending van privacy. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de inzendingen voor de Wedstrijd te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden voorafgaand aan, tijdens of na de einddatum van de Wedstrijd, in welke media dan ook, en om de naam, gelijkenis, geboortenaam, van welke Deelnemer dan ook, inclusief hun gehele ontwerp of een deel daarvan, eeuwigdurend en zonder enige vergoeding of voorafgaande beoordeling te gebruiken, tenzij dit specifiek bij wet verboden is. Deelnemers worden niet betaald voor hun inzendingen of voor het verlenen van deze rechten aan de Sponsor. Indien een Geselecteerde deelnemer niet bereid of anderszins niet in staat is om toestemmingen en of vrijwaringen te geven of anderszins de prijs niet kan accepteren of in ontvangst nemen, om welke reden dan ook, zal de Geselecteerde deelnemer met de op één na hoogste score worden gekozen uit de overgebleven inzendingen, totdat er één kan worden geselecteerd die wel aan alle vereisten voldoet. 


10 LICENTIE. Als voorwaarde voor deelname, en behalve waar verboden, verlenen de genomineerden hierbij een exclusieve onherroepelijke wereldwijde licentie van Honderdtachtig (180) dagen aan de Sponsor, waarna de Sponsor een eeuwigdurende niet-exclusieve licentie behoudt om de inzendingen te gebruiken in alle media over de hele wereld, eeuwigdurend, voor welk doel dan ook, zonder enige aanvullende vergoeding. Genomineerden doen geen afstand van hun morele rechten op de inzending. 11. PRIVACY. Alle persoonlijke informatie die door de Sponsor wordt verzameld, zal worden gebruikt voor de administratie van de wedstrijd en in overeenstemming met het privacybeleid van Nextdoor.12. OFFICIËLE REGELS en WINNAARS LIJST. Voor een kopie van deze Officiële Regels of van de winnaar(s), ga naar de website op [blog.nextdoor.nl] gedurende 120 dagen na afloop van de Wedstrijd.


© 2021 Nextdoor. Alle rechten voorbehouden. 


Gemaakt door je buren in Amsterdam en San Francisco. 

© Nextdoor 2021.